Grad Banjaluka prodaje zemljište u Krupi na Vrbasu - Nađi stan

Grad Banjaluka prodaje zemljište u Krupi na Vrbasu

| 11.03.2024 | Javni pozivi

Predmet prodaje je nepokretnost u svojini Grada – zemljište, koje se nalazi u Krupi na Vrbasu, ukupne površine 55.396 metara kvadratnih.

Početna prodajna cijena iznosi 49.856,40 KM. Prodaja navedene nepokretnosti će biti izvršena putem usmenog javnog nadmetanja – licitacije, koja će biti održana 2. aprila 2024. godine, u zgradi Gradske uprave, sala 238/II, sa početkom u 13.00 časova.

Pravo učestvovanja u postupku licitacije imaju sva pravna i fizička lica koja u skladu sa zakonom mogu biti nosioci prava svojine na nepokretnostima u Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini i koja u roku utvrđenom u oglasu podnesu pismenu prijavu sa traženim sadržajem i prilozima.

Za učešće u postupku licitacije, neophodno je uplatiti kauciju u iznosu od 10% od početne cijene, što iznosi 4.985,64 KM.

Svi zainteresovani ponuđači, dužni su dostaviti urednu prijavu za licitaciju, neposredno, do 27. marta 2024. godine, do 15.00 časova, na protokol Gradske uprave grada Banje Luke, kancelarija broj 14.

Javni poziv sa detaljnim informacijama i prijavnim obrascem se nalazi ovdje.

Izvor: Grad Banja Luka