Javni konkurs za prodaju građevinskog zemljišta u Općini Stari Grad Sarajevo - Nađi stan

Javni konkurs za prodaju građevinskog zemljišta u Općini Stari Grad Sarajevo

| 19.04.2023 | Javni pozivi

Općina Stari Grad Sarajevo je objavila javni konkurs o načinu i uslovima prodaje nekretnine za izgradnju zamjenskog stambenog objekta, u ulici Čadordžina broj 34, u obuhvatu Regulacionog plana Logavina.

Raspisan je Javni konkurs za prodaju neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta označenog
kao k.č. broj 1558, po kulturi kuća i zgrada i dvorište, površine 271 m², k.o. Sarajevo III, sa
upisanim pravom vlasništva Općina Stari Grad Sarajevo sa dijelom 1/1, što po novom premjeru
odgovara k.č. broj 1558 k.o. Sarajevo III, sa upisanim pravom posjeda u korist Općine Stari Grad
Sarajevo sa dijelom 1/1.

Naknada za pogodnosti gradskog građevinskog zemljišta – renta za korisnu površinu za III (treću)
zonu iznosi 57,33 KM/m². Korisna stambena površina objekta je cca 174 m², dok je površina
predmetnog objekta i objekta koji se ruši P= 180 m². Korisna površina zamjenskog stambenog
objekta i stambenog objekta koji se ruši je cca ista površina, te nema obračuna gradske rente.
Početna tržišna prodajna cijena nekretnine u površini od 271 m², vezano za procjenu stalnog
sudskog vještaka, a prema procjeni Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti i
prava za III (treću) zonu stanovanja procijenjena je na 1.850,00 KM /m², odnosno 232.150,00
KM za ukupnu površinu parcele od 271 m².
Kapara od 10% od početne tržišne cijene naknade za zemljište iznosi 23.215,00 KM i položit će
se na depozit Općine Stari Grad Sarajevo.

Prijavu na Javni konkurs mogu podnijeti sva pravna i fizička lica.

Javni konkurs je objavljen 18.04.2023. godine, u dnevnim novinama Dnevni avaz, na
web stranici Općine Stari Grad Sarajevo (www.starigrad.ba) i Oglasnoj tabli Općine Stari Grad
Srajevo, i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, zaključno sa 15-im danom.

Javni poziv se može pogledati ovdje.

Izvor: Općina Stari Grad Sarajevo