Opština Pale prodaje građevinsko zemljište - Nađi stan

Opština Pale prodaje građevinsko zemljište

| 10.10.2023 | Javni pozivi

Riječ je o zemljištu na lokalitetu “Ekonomija Mokro-Karađorđevo” i “Kalovita brda”

Opština Pale prodaje neizgrađeno građevinsko zemljište i to:

1. Lokalitet u obuhvatu Plana parcelacije Ekonomija Mokro-Karađorđevo

– k.č. broj 330/76 (u naravi njiva), 330/77 (u naravi njiva), 330/78 (u naravi livada) i 330/79 (u naravi livada) k.o. Mokro u površini od 17.589,00 m² i

2. Lokalitet Kalovita brda

– k.č.broj 3/2 ostalo neplodno zemljište Kalovita brda u površini od 2915 m² ,

– k.č.broj 4/2 livada Kalovita brda u površini od 831 m² upisane u k.o. Pale Grad

Prodaja će obaviti putem usmenog javnog nadmetanja – licitacije koja će se održati 26.10.2023. u zgradi Opštine Pale, sa početkom u 11 časova.

Oglas sa detaljnim informacijama možete pogledati ovdje.

Izvor: eKapija