Uslovi korištenja - Nađi stan

Uslovi korištenja

Molimo Vas da pažljivo pročitate Uslove korištenja (u daljem tekstu: Pravilnik). Korištenje i posjećivanje portala Nađi stan (www.nadjistan.ba) i pripadajućih sadržaja, podrazumijeva da svjesno prihvatate ovaj Pravilnik, kao i sve njegove naknadne izmjene, bez prethodne najave i obavijesti.

Ukratko

Kao registrovani korisnik, oglašivač i vlasnik sadržaja, Vi ste odgovorni za podatke koji su navedeni na Vašem profilu, oglasima i komentarima koje ste objavili, kao i za cjelokupnu komunikaciju koja je obavljena putem Vašeg profila.

Kao posjetilac, dužni ste pročitati pomenuti Pravilnik, a Vaše posjećivanje i korištenje portala Nađi stan podrazumijeva da u potpunosti prihvatate Pravilnik.

Pravilnik

Član 1. Uvod

Tokom korištenja portala Nađi stan primjenjuju se ovdje navedeni uslovi korištenja, kao i svi važeći i primjenjivi zakoni na teritoriji Bosne i Hercegovine. Zadržava se pravo promjene sadržaja Pravilnika u bilo kom trenutku i bez prethodne najave. Promjene stupaju na snagu trenutkom njihove objave na ovoj veb-stranici i odnose se na sve dosadašnje i buduće korisnike. Pri tome, portal Nađi stan nije obavezan da šalje svakom korisniku pojedinačno obavijesti o izmjenama Pravilnika, zbog čega se preporučuje redovno praćenje ove veb-stranice.

Član 2. Korisnici

Korisnicima se smatraju se kako posjetioci, tako i registrovani korisnici (fizička i pravna lica). Posjetioci su lica koja putem interneta pristupaju portalu Nađi stan. Posjetioci mogu da se upoznaju sa cjelokupnim sadržajem dostupnim na portalu, bez plaćanja bilo kakve naknade. Registrovani korisnici su fizička ili pravna lica koja su se registrovala na portalu Nađi stan pod uslovima i na način koji je definisan ovim Pravilnikom. Registracija je besplatna i dostupna svim posjetiocima. Za fizička lica, registracija podrazumijeva popunjavanje obrasca sa ličnim podacima. Za pravna lica (investitore i agencije za promet nekretninama), registracija podrazumijeva popunjavanje podataka o preduzeću – preduzetniku. Portal Nađi stan ne garantuje da su se pravna lica koja su se ovako registrovala na portalu uredno registrovana za obavljanje navedene djelatnosti. Podaci koje su pravna i fizička lica unijela tokom procesa registracije se koriste na način propisan članom 4. Pravilnika.

Registrovani korisnik može sačuvati oglase koje su postavili drugi registrovani korisnici, te postavljati i objavljivati sopstveni sadržaj. Portal Nađi stan ne mijenja niti na bilo koji način utiče na sadržaj koji registrovani korisnik postavlja tako da registrovani korisnik ima isključivu odgovornost i snosi sve pravne posljedice koje iz njegovog sadržaja mogu da proisteknu. Registrovani korisnik zadržava sva autorska i srodna prava na sadržaj kojeg je autor. Takođe, registrovani korisnik garantuje da je vlasnik, odnosno korisnik, svih neophodnih autorskih prava na cjelokupnom sadržaju, kao i svim njegovim pojedinim dijelovima koje postavlja na portal Nađi stan. Za svako eventualno kršenje autorskog ili srodnog prava, kao i drugih prava intelektualne svojine, odgovara isključivo registrovani korisnik koji je sadržaj postavio. Postavljanjem sadržaja, korisnik dozvoljava portalu Nađi stan da bez ikakve naknade isti iskoristi za sopstvene promotivne potrebe i da ga u tom smislu može izmijeniti i modifikovati u skladu sa svrhom tih potreba, bez navođenja imena odnosno podataka o autoru sadržaja.

Postavljanje sadržaja na portal Nađi stan ne ograničava registrovanog korisnika ni na koji način da taj isti sadržaj postavi ili javno saopšti na nekom drugom mjestu. Registrovani korisnik može bez bilo kakvog obrazloženja ili obavještenja, u bilo koje doba, obrisati ili izmijeniti sadržaj koji je postavio.

Svakom pojedinačnom prijavom na portal Nađi stan, registrovani korisnik dobija pristup svom nalogu kao i mogućnost postavljanja sadržaja. Postavljanjem sadržaja na portal Nađi stan, registrovani korisnik bezuslovno i neopozivo ovlašćuje portal Nađi stan da sadržaj prenese neodređenom broju osoba, kao i da sadržaj ukloni bez prethodnog ili naknadnog obavještenja ili obrazloženja. Registrovani korisnik može bez bilo kakvog obrazloženja ili obavještenja u bilo koje doba ukinuti svoj status registrovanog korisnika podnošenjem zahtjeva za deaktivaciju svog korisničkog naloga. Korisnički nalog će biti deaktiviran odmah ako njegov vlasnik (korisnik) nema dugovanja po osnovu usluga oglašavanja prema portalu Nađi stan, a ako ima takva dugovanja, onda će korisnički nalog biti deaktiviran poslije izmirivanja duga.

Član 3. Opis portala i usluga

Nađi stan predstavlja internet portal za oglašavanje nekretnina. On omogućava da registrovani korisnici u svoje ime i za svoj račun, putem oglasa, objavljuju informacije o prodaji, kupovini, iznajmljivanju ili unajmljivanju nekretnina. Pri tome, registrovani korisnici su odgovorni za istinitost, tačnost, vjerodostojnost i zakonitost svih navoda iz objavljenog oglasa. U skladu sa tim, sve objave, oglasi, poruke, tekstovi, prikazi, tlocrti, fotografije i drugi materijali koji su objavljeni na portalu Nađi stan i koji su preneseni i/ili linkovani sa ove veb-stranice, predstavljaju isključivu odgovornost registrovanog korisnika iz čijeg oglasa ti podaci potiču. Za sve pravne posljedice koje nastanu unosom i objavom oglasa, odgovara isključivo registrovani korisnik koji je taj oglas postavio.

Postavljanje oglasa na portalu Nađi stan je besplatno. S obzirom na to da portal Nađi stan ne pruža usluge posredovanja u prometu nekretnina, ne naplaćuje se nikakva provizija po izvršenoj  kupoprodaji ili najmu nekretnine. Eventualno zaključenje ugovora o kupoprodaji ili najmu nekretnine je u isključivoj nadležnosti lica koja preduzimaju takav pravni posao, pri čemu portal Nađi stan ni na koji način ne određuje niti utiče na sadržaj takvog ugovora.

Registrovanim korisnicima sa statusom pravnih lica su dostupne usluge promocije, u vidu isticanja oglasa na portalu Nađi stan, objavljivanja sponzorisanih članaka i njihove promocije  na portalu Nađi stan i njegovim društvenim mrežama i dr, ali se time ne smatra da portal Nađi stan učestvuje u trgovini, niti da je oglašivač stekao pravo vlasništva nad bilo kojim dijelom portala Nađi stan. Korištenje usluga promocije ne daje mogućnost i pravo uticaja registrovanog korisnika – oglašivača na uređenje i izgled portala Nađi stan.

Član 4. Korištenje i zaštita podataka

Kako bi objavili oglas, korisnici se moraju registrovati pri čemu unose samo neophodne podatke, potrebne za pružanje usluga. Korisnik je odgovoran i garantuje za istinitost i tačnost podataka koji se odnose na njega i nekretnine koje su predmet oglasa.

Portal Nađi stan vrši obradu neophodnih podataka onih fizičkih i pravnih lica koja su dala pristanak za obradu, i za to jasno određenu svrhu, na zakonom dozvoljen način, tako da lice na koje se podaci odnose ne bude određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade, a u srazmjeri sa svrhom obrade. Pri tome se čini sve u cilju zaštite privatnosti ličnih podataka registrovanih korisnika u smislu Zakona o zaštiti ličnih podataka. Ovi podaci će biti korišteni samo radi spajanja korisnika u skladu sa njihovim opredjeljenjima. Registrovani korisnici portala daju saglasnost  na ovaj Pravilnik i uslove korištenja, te izjavljuju da su saglasni sa tim da se njihovi lični podaci koje su oni unijeli tokom registracije, unesu u zbirku ličnih podataka koju vodi portal Nađi stan, te da dopuštaju da se ti podaci obrađuju i koriste za svrhu za koju su dobijeni (npr. slanje elektronske pošte, unapređenje funkcionisanja portala i sl.). Portal Nađi stan garantuje da podaci korisnika neće biti ustupljeni trećim licima osim u slučaju kad postoji zahtjev i/ili nalog nadležnog organa i/ili je takvo proslijeđivanje propisano zakonom i/ili je zahtijevano od strane vlasnika podataka izričitim pismenim prethodnim zahtjevom.

Svaki registrovani korisnik može podnijeti zahtjev da se njegovi lični podaci obrišu odmah nakon podnošenja zahtjeva, što kao pravnu posljedicu ima prestanak mogućnosti postavljanja oglasa, te izmirivanje svih obaveza po osnovu eventualno korištenih usluga promocije. Takođe, registrovani korisnik ima pravo da zahtijeva da mu se dostavi informacija o tome koje njegove/njene lične podatke portal Nađi stan posjeduje. Portal Nađi stan ne preuzima odgovornost po bilo kom osnovu ako registrovani korisnik sam otkrije svoje podatke trećim licima davanjem korisničkog imena (user name) i šifre (password) ili im te podatke učini dostupnim na drugi način.

Član 5. Obavještenja

Registrovani korisnik je saglasan sa tim da mu portal Nađi stan na njegovu imejl adresu i/ili broj telefona šalje obavještenja o statusu objavljenog oglasa, informacije o računu za eventualno korištenje usluga promocije i sl. Takođe, registrovani korisnik je saglasan da prima povremena obavještenja koja se odnose na sadržaj i funkcionalnosti portala, novosti, promotivne i/ili druge obavijesti putem imejla, SMS-a i/ili drugih kanala komunikacije koji su navedeni na njegovom profilu.

Član 6. Zaštita autorskih prava

Portal Nađi stan ima isključivo autorsko pravo i prava intelektualne svojine nad onim sadržajima portala čiji je on autor kao što su vizuelni identitet, grafički i vizuelni elementi, tekst, podaci i baze podataka, programski kod i dr. Neovlašteno korišćenje bilo kog dijela portala, bez izričite prethodne dozvole u pisanoj formi izdate od strane predstavnika portala Nađi stan će se smatrati povredom autorskih prava i kao takvo je podložno pokretanju odgovarajućih postupaka u skladu sa relevantnim zakonima.

Portal Nađi stan može sadržati i elemente na kojima isključiva autorska i druga prava intelektualne svojine imaju druga lica, kao što su npr. registrovani korisnici koji imaju isključivu odgovornost za sadržaj na kojem su nosioci tih prava, bez obzira na to što se takav sadržaj nalazi na portalu Nađi stan. Ovo se odnosi prvenstveno na sadržaj oglasa registrovanih korisnika, pri čemu portal Nađi stan napominje  da se u ovim slučajevima ne radi o njegovim navodima, pa stoga nije odgovoran za njihovu tačnost, potpunost, zakonitost i/ili autentičnost takvog sadržaja. Portal Nađi stan se izuzima od odgovornosti i/ili učestvovanja u eventualnim sporovima u vezi sa povredom i zaštitom autorskih prava registrovanih korisnika i/ili oglašivača.

Član 7. Sadržaj oglasa i komunikacija

  1. Registrovani korisnici se obavezuju da objavljuju isključivo relevantan sadržaj koji se odnosi na prodaju, kupovinu, iznajmljivanje i unajmljivanje nekretnina. Oglasi koji se ne odnose na promet nekretnina neće biti objavljeni. Korisnici koji ih budu pokušavali postaviti će biti upozoreni, a ako se to bude ponavljalo, postoji mogućnost deaktiviranja njihovog korisničkog naloga.
  2. Korisnici mogu postavljati oglase samo za one nekretnine za koje imaju zakonsko ovlaštenje za prodaju ili izdavanje (ponudu).
  3. Korisnici se obavezuju da vode računa o aktuelnosti ponude u objavljenom oglasu. Ako ponuda iz oglasa više nije dostupna (npr. stan koji je predmet ponude/oglasa je prodan ili izdan), korisnik je obavezan da taj oglas ukloni.  
  4. U slučaju da korisnik pogrešno kategoriše oglas (npr. postavi oglas koji se odnosi na stan među oglase koji se odnose na kuću ili postavi oglas koji se odnosi na prodaju među oglase koji se odnose na iznajmljivanje i sl.), takav oglas neće biti odobren i biće vraćen na korekciju.
  5. Nije dozvoljeno postavljanje istog ili vrlo sličnog oglasa više puta. Postavljanje takvog oglasa neće biti odobreno, a korisnici će biti upozoreni.
  6. Oglas sa neispravnim slikama (npr. slike lošeg kvaliteta, koje sadrže logotip drugog veb-sajta ili firme, različite tekstove ili natpise), može biti vraćen na korekciju.
  7. Ako korisnici uoče grešku u nekom oglasu ili neki drugi problem u vezi sa njim, mogu to prijaviti administratorima stranice klikom na link “Prijavi problem” koji se nalazi ispod svakog oglasa.
  8. Od korisnika se zahtijeva kulturna komunikacija. Nedolična komunikacija, kritizerstvo i vrijeđanje drugih korisnika i/ili njihove ponude u komentarima oglasa neće biti objavljeni, a njihovi autori će biti upozoreni, sa mogućnošću deakiviranja njihovog korisničkog naloga.
  9. Portal Nađi stan ima pravo, ali ne i obavezu, da nadgleda sve korisničke aktivnosti i korisnički sadržaj na portalu. Portal može istražiti sva prijavljena kršenja ovih smjernica i drugih prijava, te može preduzeti bilo koje pravne ili tehničke radnje koje smatra odgovarajućim, uključujući uklanjanje sadržaja, obustavljanje pružanja svih usluga i deaktiviranje korisničkog naloga, u slučaju bilo kakvog kršenja Pravilnika.

Član 8. Ograničenje od odgovornosti

Portal Nađi stan ne garantuje tačnost, potpunost i/ili istinitost oglasa, kao ni tačnost i potpunost podataka registrovanog korisnika koji je postavio oglas. Takođe, portal Nađi stan ne garantuje da na njegovim stranicama neće biti grešaka, te da će on funkcionisati bez prekida u svakom trenutku.

Portal Nađi stan se izuzima od bilo kakve štete, gubitka ili povrede koje mogu nastati direktno ili indirektno zbog korištenja ovog portala i informacija koje se nalaze na njemu, korištenja veb-stranica na koje vode linkovi sa portala Nađi stan, postupaka koji jesu ili nisu poduzeti u vezi sa informacijama na portalu Nađi stan, postupaka posjetilaca i registrovanih korisnika ovog portala, upotrebe, nemogućnosti upotrebe ili zloupotrebe informacija sa portala Nađi stan, te korištenja drugih veb-stranica na kojim je sadržaj neovlašteno predstavljen u ime portala Nađi stan.

Portal Nađi stan može biti povremeno nedostupan radi različitih tehničkih poteškoća.

Član 9. Završne odredbe

Portal Nađi stan zadržava pravo izmjene i dopune sadržaja na njemu bez prethodne najave, u bilo kojem trenutku, na bilo koji način i iz bilo kojeg razloga, te nije odgovoran ni za kakve posljedice koje bi mogle proizaći iz takvih promjena.

Posjećivanjem, registracijom i korištenjem portala Nađi stan, posjetilac, odnosno registrovani korisnik potvrđuje da je upoznat sa ovim Pravilnikom i uslovima korištenja portala Nađi stan i da ih u potpunosti prihvata.

Kreirano/ažurirano: 27. 10. 2022. godine