Banjalučki DE-MI planira izgradnju stambeno-poslovnog kompleksa u naselju Ada - Zgrade će imati pet i šest spratova - Nađi stan

Banjalučki DE-MI planira izgradnju stambeno-poslovnog kompleksa u naselju Ada – Zgrade će imati pet i šest spratova

| 15.09.2023 | Novosti

Izmjenama Regulacionog plana privrednog kompleksa Medeno polje u Banjaluci predviđena je izgradnja četiri stambene zgrade od šest spratova i dvije po pet, te objekat predškolske ustanove. 

Inicijativa za izmjenu dijela Regulacionog plana pokrenuta je od strane firme DE-MI Promet iz Banjaluke. Predmet ove izmjene predstavlja prostor u naselju Ada, uz Bulevar vojvode Stepe Stepanovića u ukupnoj površini od 2,48 ha.

Razlog za pokretanje inicijative za izmjenu dijela Regulacionog plana ogleda se u potrebama vlasnika i korisnika ovog zemljišta da se na predmetnoj lokaciji definiše drugačiji koncept organizacije prostora u smislu izgradnje i dispozicije objekata uz zadržavanje namjene prostora i planiranih sadržaja (višeporodično stanovanje u vidu otvorenog bloka sa predškolskom ustanovom).

– Prostor koji se nalazi u obuhvatu predmetnog Plana smješten je u istočnom dijelu područja Banjaluke, u naselju Ada, na oko 2,5 km istočno od najužeg gradskog centra. Južno od predmetnih parcela se nalazi magistralni put M4 Banja Luka – Čelinac – Teslić – Doboj, odnosno dio Ulice Stepe Stepanovića. Sjeverno od predmetne lokacije se nalazi Poslovna zona Incel. Sjeverno i sjeverozapadno su već izgrađena četiri objekta višeporodičnog stanovanja, dok su još tri u realizaciji. Zapadno je primjetna izgradnja objekata višeporodičnog stanovanja. Zapadno od predmetnih parcela egzistira veći objekat poslovanja sa trgovinom na veliko i malo, te ugostiteljskim sadržajima – navodi se u dokumentaciji.

Na predmetnim parcelama egzistiraju jedan poslovni objekat (skladište), te jedna trafostanica i nekoliko pomoćnih objekata pretežno lošeg i srednjeg boniteta. Predmetna parcela je nekada bila u sastavu poslovnog kompleksa Incel-a. Teren je pretežno ravan.

Namjena parcele

Predmetni prostor se u budućnosti namjenjuje dijelom za višeporodično stanovanje, a dijelom za predškolsku ustanovu.

– Unutar predmetnog obuhvata je planirana izgradnja jednog objekta predškolske ustanove spratnosti Po+P+1, zatim četiri objekta višeporodičnog stanovanja spratnosti Po+P+6, te dva objekta višeporodičnog stanovanja sa poslovanjem spratnosti Po+P+5. Sva neophodna parking mjesta se ostvaruju na građevinskim parcelama planiranih objekata, odnosno ovim Planom se ne planira izgradnja javnih parking površina – ističe se u dokumentaciji.

Unutar građevinskih parcela je planirano parterno uređenje sa popločanjem i zelenilom (minimalna površina parcele pod zelenilom bi iznosila 20% od površine parcele). U sklopu parcela stambeno-poslovnih objekata, planirane su uređene popločane površine, kao i uređene zelene površine sa grupacijama planiranog dendrofonda.

Pristup svim parcelama je planiran preko blokovskih saobraćajnica. U sjeveroistočnom dijelu obuhvata je planirana izgradnja dječijeg igrališta.

– Na Planu prostorne organizacije ovog Plana je vidljivo da se unutar predmetnog obuhvata planira izgradnja četiri objekta višeporodičnog stanovanja spratnosti Po+P+6, od kojih tri objekta imaju po dvije lamele dimenzija 16,5m x 30,0m, a jedan objekat ima tri lamele od kojih svaka ima horizontalne gabarite 16,5m x 30,0m. Sadržaji stanovanja predviđeni su da se organizuju na svim nadzemnim etažama, dok je poslovanje moguće ostvariti u prizemlju planiranih višeporodičnih stambenih objekata – navodi se.

Podzemna podrumska ili suterenska etaža se može koristiti za organizaciju parking prostora (podzemna garaža), organizacije prostora ostave, tehničkih i servisnih prostorija i sl. Ovim Planom je planirana izgradnja i dva višeporodična stambeno-poslovna objekta uz Ulicu Stepe Stepanovića za koje je kolski pristup planiran iz blokovske saobraćajnice sa sjeverne strane. Jedan stambeno-poslovni objekat ima dvije lamele od kojih svaka ima dimenzije 16,5m x 30,0m, dok drugi ima samo jednu lamelu istih dimenzija. Spratnost stambeno-poslovnih objekata je Po+P+5.

Do Bulevara Stepe Stepanovića je obavezno planirati poslovanje u sklopu prizemne etaže, dok se u dijelu prizemlja na sjevernoj strani stambeno-poslovnih objekata dozvoljava planiranje i stambenih jedinica, ukoliko se ukaže potreba za istim.

Parkiranje i pristup

Potrebe za parkiranjem planiranih stambeno-poslovnih i stambenih objekata zadovoljiće se izgradnjom parternih parkirališta, izgradnjom podzemnih garaža, a moguće je i dio prizemlja ili čitavo prizemlje objekta organizovati za potrebe parkiranja. Takođe, moguće je organizovati i suterensku etažu, koja se takođe može koristiti za parkiranje.

– Moguće je da podzemna garaža ima gabarit veći od nadzemnog dijela objekta. Podzemna građevinska linija i broj podzemnih etaža će se odrediti naknadno detaljnim urbanističko tehničkim uslovima ili na osnovu idejnog rješenja svakog objekta. Uslov je da podzemna građevinska linija ne prelazi u prostor javne regulacije. Ukoliko se podzemnom garažom zauzima cijela površina parcele potrebno je da na 20% slobodnog dijela parcele u nivou na terenu na krovu garaže bude zelena površina. Maksimalna kota krova garaže mora biti u nivou terena – stoji u dokumentaciji.

Neophodan parking, odnosno garažni prostor mora se obezbijediti istovremeno sa izgradnjom objekta. Sva neophodna parking mjesta se ostvaruju na građevinskim parcelama planiranih objekata, odnosno ovim Planom se ne planira izgradnja javnih parking površina.

Pozicija postojeće trafostanice se ne mijenja, dok je planirana izgradnja još dvije trafostanice.

Nosilac izrade plana je Centar za projektovanje i konsalting – CPK iz Banjaluke. Plan se trenutno nalazi na javnom uvidu.

Izvor: S.Š. eKapija