Preko puta Delta Planete u Banjaluci planirano više stambeno-poslovnih objekata ukupne površine od 6.265 m2 - Nađi stan

Preko puta Delta Planete u Banjaluci planirano više stambeno-poslovnih objekata ukupne površine od 6.265 m²

| 07.04.2023 | Novosti

Kod kružnog toka preko puta Delta Planet centra u Banjaluci predviđena je gradnja nekoliko višeporodičnih stambeno-poslovnih objekata čija visina dostiže i do deset spratova.

Navodi se to u izmjeni dijela Regulacionog plana Centar Aleja čiji je nacrt izradio Centar za projektovanje i konsalting CPK Banjaluka, a na inicijativu investitora preduzeća Termomontaža iz Banjaluke i Metalex iz Prnjavora. Razlog za pokretanje inicijative za izmjenu dijela navedenog Regulacionog plana ogleda se u potrebama vlasnika i korisnika ovog zemljišta za drugačijom organizacijom prostora, odnosno potrebom za uvođenjem višeporodičnih stambeno-poslovnih objekata spratnosti Po+P+9 i Po+P+6, umjesto dva višeporodična stambeno-poslovna objekta spratnosti -2Po+P+6 i poslovnog objekta Po+P+3, koji bi bolje iskoristili prostor u odnosu na važeće plansko rješenje, uz poštovanje urbanističkih parametara, ističe se u objavljenom nacrtu izmjene Plana.

Na predmetnoj lokaciji egzistiraju poslovni objekti montažnog karaktera. Do predmetne lokacije postoji asfaltirani javni pristupni put. Teren je u nivelacionom smislu ravan.U neopsrednom okruženju izgrađeni su poslovni objekti različitih namjena (Delta Planet shopping mall, Euroherc i sl.), zapadno od predmetne lokacije, egzistira gradski park Mladen Stojanović, dok na sjevernoj strani egzistiraju stambeno-poslovni objekti koji su realizovani u skladu sa planskim rješenjem, te je i opremanje gradskog građevinskog zemljišta u zoni ovih objekata u najvećoj mjeri realizovano.

Predmetni obuhvat izmjene dijela Plana nalazi se istočno od centralnog gradskog jezgra Banjaluke, na udaljenosti od oko 5 km, i nalazi se u stambenoj zoni sa dva ili više tipova stambene gradnje.

Lokalitet, shodno rješenjim važećeg Plana, dio je planiranog poslovanja koje se nadovezuje sa postojećom izgrađenom strukturom identične namjene.

Osnovni pravci razvoja lokacije određeni su kako inicijativom investitora, tako i namjenom prostora, te mogućnostima koje pruža sama lokacija. Izgradnja planiranih višeporodičnih stambenih sadržaja u sklopu plana ima za cilj da unaprijedi i afirmiše dati prostor, a nikako da naruši postojeće i planirano stanovanje i poslovanje u neposrednom okruženju Plana.

Osnovni cilj daljeg planiranja razvoja predmetne lokacije jeste afirmacija poslovnih sadržaja u prizemlju objekta koji će funkcionalno i oblikovno u mnogome doprinijeti razvoju same lokacije, ali i okruženja. Predmetna integracija poslovnih sadržaja u prizemlju na datom lokalitetu će doprinijeti poboljšanju opšte slike predmetne lokacije i šireg okruženja, pojašnjeno je u nacrtu plana.

Planira se izgradnja višeporodičnog stambeno-poslovnog kompleksa spratnosti Po+P+9 (podrum + prizemlje + devet spratova) horizontalnih gabarita prizemene etaže cca 60,70m x 72,00m sa konzolnim prepustima od 1,50 m na stambenom dijelu objekta, te na sjevernom dijelu lokacije izgradnja dvije lamele višeporodičnog stambeno-poslovnog objekta spratnosti Po+P+7 i Po+P+10 (podrum + prizemlje + sedam/deset spratova), horizontalnih gabarita 31,2m x 16,50m i 38,2m x 16,50 m, sa konzolnim prepustima od 1,50 m sa svih strana osim sjeverne.

U sklopu planiranih objekata u prizemlju se planiraju poslovni sadržaji koji su kompatibilni sa višeporodičnim stanovanjem.

U okviru predmetnih parcela predviđena je izgradnja manipulativnih, kolskih i pješačkih površina za potrebe posjetioca i stanara odnosno korisnika. Organizacija višeporodičnih stambeno-poslovnih objekata omogućava formiranje zajedničkog životnog prostora na kome se planira uređenje površina za javno korištenje (kao što su zelene površine, popločani blokovski trgovi sa potrebnim mobilijarom, dječja igrališta itd), ozelenjavanje, kao i izgradnja pješačkih komunikacija.

U okviru predmetnog obuhvata potrebe za parkingom se dijelomično planiraju na površinskim parkinzima a djelomično u podrumskim etažama (detaljnom analizom, na osnovu utvrđene bruto građevinske površine planiranih objekata i odgovarajućih standarda iz ove oblasti, utvrđeno da je za zadovoljenje potreba za parkiranjem potrebno obezbjediti oko 496 parking mjesta).

Površina pod objektima iznosi 6.265 m2, a ukupna BGP nadzemnog dijela 37.772 m2.

Nacrt izmjene dijela RP Centar Aleja je na javnom uvidu do 28. aprila.

Izvor: S.T. eKapija